VỀ BMTFOOD

[apus_title_heading style=”default” title=”GIỚI THIỆU VỀ CHÚNG TÔI”]BMT FOOD CHUYÊN CUNG CẤP CÁC LOẠI HẠT DINH DƯỠNG[/apus_title_heading]
[apus_features_box title=”VĂN HÓA CỦA CHÚNG TÔI” items=”%5B%7B%22title%22%3A%22Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%22%2C%22description%22%3A%22%C4%90%E1%BA%B7t%20Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20l%C3%A0m%20trung%20t%C3%A2m.%20%C4%90%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20hi%E1%BB%87u%20qu%E1%BA%A3%20nh%E1%BA%A5t%20m%E1%BB%8Di%20nhu%20c%E1%BA%A7u%20v%C3%AC%20l%E1%BB%A3i%20%C3%ADch%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%20v%C3%A0%20ch%E1%BA%A5t%20l%C6%B0%E1%BB%A3ng%20d%E1%BB%8Bch%20v%E1%BB%A5.%20Th%E1%BB%8Fa%20m%C3%A3n%20cao%20nh%E1%BA%A5t%2C%20k%E1%BB%8Bp%20th%E1%BB%9Di%20nh%E1%BA%A5t%20m%E1%BB%8Di%20nhu%20c%E1%BA%A7u%20c%E1%BB%A7a%20Kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng.%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-heart%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Nh%C3%A2n%20s%E1%BB%B1%22%2C%22description%22%3A%22%C4%90%E1%BA%B7t%20nh%C3%A2n%20l%E1%BB%B1c%20l%C3%A0m%20n%E1%BB%81n%20t%E1%BA%A3ng%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n.%20Lu%C3%B4n%20quan%20t%C3%A2m%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20ngu%E1%BB%93n%20nh%C3%A2n%20l%E1%BB%B1c%20t%E1%BA%A1i%20ch%E1%BB%95%20%C4%91%E1%BB%83%20x%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20%C4%91%E1%BB%99i%20ng%C5%A9%20k%E1%BA%BF%20th%E1%BB%ABa.%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-gift%22%7D%2C%7B%22title%22%3A%22Th%C3%ADch%20nghi%22%2C%22description%22%3A%22Kh%C3%B4ng%20ng%E1%BB%ABng%20nghi%C3%AAn%20c%E1%BB%A9u%2C%20%C4%91%E1%BB%95i%20m%E1%BB%9Bi%20v%C3%A0%20ph%C3%A1t%20tri%E1%BB%83n%20%C4%91%E1%BB%83%20%C4%91%C3%A1p%20%E1%BB%A9ng%20nhanh%20v%E1%BB%9Bi%20m%C3%B4i%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20kinh%20doanh%20n%C4%83ng%20%C4%91%E1%BB%99ng.%22%2C%22icon%22%3A%22fa%20fa-truck%22%7D%5D”]
[apus_address members=”%5B%7B%22name%22%3A%22T%E1%BA%A6M%20NH%C3%8CN%20-%20S%E1%BB%A8%20M%E1%BB%86NH%22%2C%22des%22%3A%22BMT%20FOODS%20ra%20%C4%91%E1%BB%9Di%20v%E1%BB%9Bi%20mong%20mu%E1%BB%91n%20tr%E1%BB%9F%20th%C3%A0nh%20%C4%91%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89%20uy%20t%C3%ADn%20%C4%91%C3%A1ng%20tin%20c%E1%BA%ADy%20cho%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20ti%C3%AAu%20d%C3%B9ng.%20Nh%E1%BB%AFng%20th%E1%BB%B1c%20ph%E1%BA%A9m%20h%E1%BA%A1t%20dinh%20d%C6%B0%E1%BB%A1ng%20gi%C3%BAp%20b%E1%BB%95%20sung%20c%C3%A1c%20ch%E1%BA%A5t%20cho%20s%E1%BB%A9c%20kh%E1%BB%8Fe%20con%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%E2%80%A6%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22GI%C3%81%20TR%E1%BB%8A%20C%E1%BB%90T%20L%C3%95I%20%22%2C%22des%22%3A%22Trust%20%E2%80%93%20S%E1%BB%B1%20tin%20c%E1%BA%ADy%5Cn%5CnAchievement%20%E2%80%93%20Th%C3%A0nh%20t%C3%ADch%5Cn%5CnSatisfaction%20%E2%80%93%20S%E1%BB%B1%20h%C3%A0i%20l%C3%B2ng%20kh%C3%A1ch%20h%C3%A0ng%22%7D%2C%7B%22name%22%3A%22%C4%90%E1%BB%8AA%20CH%E1%BB%88%20-%20LI%C3%8AN%20H%E1%BB%86%22%2C%22des%22%3A%2214%20%C4%90.%20Chu%20V%C4%83n%20An%2C%20T%C3%A2n%20An%2C%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20Bu%C3%B4n%20Ma%20Thu%E1%BB%99t%2C%20%C4%90%E1%BA%AFk%20L%E1%BA%AFk%2C%20Vi%E1%BB%87t%20Nam%5CnHotline%20%C4%91%E1%BA%B7t%20h%C3%A0ng%3A%20094%20215%2036%2037%22%7D%5D” el_class=”h1, h2, h3, h4, h5, h6, .h1, .h2, .h3, .h4, .h5, .h6 { font-family: “Poppins“, serif; font-weight: 500; line-height: 1.3; color: #39bd21; }”]
[apus_newsletter title=”ĐĂNG KÝ NHẬN NGAY NHỮNG THÔNG TIN VỀ BMT FOOD” description=”ĐĂNG KÝ ĐỄ NHẬN NGAY NHỮNG ƯU ĐÃI BẤT NGỜ”]